Camera Special Effects Skills And Photography Methods For Beginners

Camera special effects skills and photography methods for beginners, the golden section is the main body, and the background is not messy. In fact, the most important thing is stability, simple documentary and reliable. When shooting daily, we generally do not place the subject in the center of the screen, especially when the subject is facing the lens. In general, similar to the photographic composition, we only need to put the subject at 1/3 or 2/3 of the screen to get close to the perfect golden point of the picture.

Camera Spezialeffekter a Fotomethoden fir Ufänger ass de gëllene Verhältniss den Haaptdeel an den Hannergrond ass net mess. Déi wichtegst Saach ass Stabilitéit, einfach Dokumentatioun an Zouverlässegkeet. Beim Täteg ze schéissen, brénge mir normalerweis net de Sujet am Zentrum vum Écran, besonnesch wann d’Thema am Objektiv ass. Am allgemengen, sou wéi d’fotografesch Kompositioun, brauche mer d’Betreff op nëmmen 1/3 oder 2/3 vum Bildschirm ze setzen fir den perfekte Goldgott Punkte vum Bild z’erreechen.

初心者のためのカメラの特殊効果や写真の方法は、黄金比が主要部分であり、背景は乱雑ではありません。 最も重要なことは、安定性、簡単な文書化、そして信頼性です。 毎日撮影する場合、特に被写体がレンズの方を向いているときは、一般的に被写体を画面の中央に配置しません。 一般に、写真の構図と同じように、絵の完璧な金色のドットを実現するには、被写体を画面の1/3または2/3に設定する必要があります。

>>>Click Here to Start<<<